[{"haber_photo":"","title":"K\u00d6SE: ADAYIMIZ T\u00dcREL OLMASAYDI ZOR KAZANIRDIK","entry_date":"Nisan 24, 2014 - 11:53:00","haber_content":"

S.\u015e- 13 Ekim 2013 Pazar g\u00fcn\u00fc H\u00fcrriyet Gazetesinde bir r\u00f6portaj yapt\u0131n\u0131z. R\u00f6portajda \u2018Akayd\u0131n kendini Hoca, vatanda\u015f\u0131 \u00f6\u011frenci san\u0131yor\u2019 dediniz. Akayd\u0131n Se\u00e7imi kaybetti. Sizce \u00f6\u011frenci \u00f6\u011fretmen ili\u015fkisinde son durum nedir?<\/b> <\/h3>

M.K-<\/b> Se\u00e7men \u00e7ok g\u00fczel bir ders verdi. Hocan\u0131n alg\u0131s\u0131 ve bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131na g\u00f6re \u00f6\u011frenciler bu i\u015fi \u00f6\u011fretmenden \u00e7ok daha iyi bildi\u011fini g\u00f6sterdiler ve 30 Martta \u00e7ok ciddi bir ders verdiler. Hoca dersi anlayamam\u0131\u015f ve hala se\u00e7imin \u00fczerinden zaman ge\u00e7mesine ra\u011fmen bu meselelerle u\u011fra\u015f\u0131yor. Se\u00e7im biter bitmez Belediyenin evraklar\u0131n\u0131 yakmaya kalk\u0131yor. Bunlar ho\u015f \u015feyler de\u011fil, siyasette en \u00f6nemli \u00f6zellik mesaj\u0131 almakt\u0131r. Se\u00e7men bir mesaj verdi: Kendinizi biraz daha yenileyin, eksiklerinizi giderin dedi. Bu mesaj\u0131 2009\u2019da ald\u0131k ve kula\u011f\u0131m\u0131za k\u00fcpe oldu. Siyasette \u201cdedi\u011fim dedik\u201d diye bir \u015fey yoktur. Mustafa Akayd\u0131n\u2019\u0131n \u015fu anki durumu bunu g\u00f6steriyor. Antalya tercihini yapt\u0131 ve hizmetten yana oyunu kulland\u0131. Bu saatten sonra beraberce \u00e7al\u0131\u015fmak gerekir. Akayd\u0131n se\u00e7menin kendisini tercih etmedi\u011fini anlamal\u0131d\u0131r. S.\u015e- Ak Parti 19 il\u00e7enin 10\u2019nunda se\u00e7imin galibi oldu. Kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131z veya kaybetti\u011finiz il\u00e7elerde sizin i\u00e7in s\u00fcrpriz olanlar var m\u0131? Asla kaybetmeyiz veya zor kazan\u0131r\u0131z dedi\u011finiz.<\/b> <\/b> M.K-<\/b> Ak Parti t\u00fcm il\u00e7elerde ya birinci s\u0131rada ya da ikinci s\u0131rada sonu\u00e7 ald\u0131. Hi\u00e7bir il\u00e7ede \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada de\u011filiz. Se\u00e7imlerde \u00e7ok fazla s\u00fcrpriz ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 s\u00f6yleyemem. Buna ra\u011fmen kazanmay\u0131 bekledi\u011fimiz yerler vard\u0131. Zorlanabiliriz dedi\u011fimiz yerler vard\u0131. Mesela Aksu Belediyesi zorlan\u0131r\u0131z diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz yerdi. D\u00f6\u015femealt\u0131\u2019n\u0131 kazan\u0131r\u0131z diye bekliyorduk. Son anda D\u00f6\u015femealt\u0131\u2019nda Ak Parti\u2019ye kar\u015f\u0131 bir birle\u015fme oldu.0rada yakla\u015f\u0131k % 40 oran\u0131nda oy almam\u0131za ra\u011fmen se\u00e7imi kaybettik. Aksu\u2019da % 29\u2019la se\u00e7imi kazand\u0131k. Muratpa\u015fa te\u015fkilat\u0131 Cihan Bulut \u00f6nderli\u011finde inan\u0131lmaz bir gayret g\u00f6sterdi. \u00d6rnek bir se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7inde bulundular. Buna ra\u011fmen ideolojik yakla\u015fan se\u00e7menin yap\u0131s\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7emeyebiliyorsun. S.\u015e- Sizce neden bu t\u00fcrden farkl\u0131 sonu\u00e7lar ald\u0131n\u0131z?<\/b> <\/b> M.K-<\/b> Sadece al\u0131nan oylar yetmiyor, ortaya koyulan stratejide \u00e7ok \u00f6nemlidir. Bizim yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z anket \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda hem kaybetti\u011fimiz iki \u00f6nemli il\u00e7ede mevcut belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z \u00f6ndeydi. Yani Alanya hem Finike\u2019de ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z \u00f6nde g\u00f6r\u00fcn\u00fcyorlard\u0131. Tabii ki bu anketler adaylar belirlenmeden \u00f6nceydi. Anket sonu\u00e7lar\u0131yla se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 bazen farkl\u0131 sonu\u00e7lanabiliyor. Secimin kaybedilmesi kesinlikle tek bir nedene ba\u011flanamaz.Mesela S\u00fcleyman Efendi Cemaati\u2019nin \u00e7ok net bir \u015fekilde Alanya\u2019da MHP\u2019yi desteklemesi B\u00fcy\u00fck\u015fehir\u2019de de CHP\u2019yi desteklemi\u015f olmas\u0131 etkili nedenlerden biridir. MESS\u0130-RONALDO-XAV\u0130<\/b> S.\u015e- Aday olan bir genel ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve bir bakan\u0131n oldu\u011fu ilde tak\u0131m kaptanl\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l bir s\u00fcre\u00e7ti?<\/b> M.K-<\/b> Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu ve Menderes T\u00fcrel biliyorsunuz milletvekiliydiler. Daha sonra Mevl\u00fct Bey Bakan oldu. Ama hi\u00e7bir zaman \u201cBen art\u0131k Bakan\u2019\u0131m, benim istedi\u011fimi yapacaks\u0131n\u0131z\u201d demedi. \u0130l Ba\u015fkan\u0131 olmam\u0131n \u00f6tesinde her ikisi de son derece sayg\u0131 duydu\u011fum ve sevdi\u011fim parti b\u00fcy\u00fcklerimdir. Netice itibariyle ya\u015f olarak da k\u00fc\u00e7\u00fc\u011f\u00fcm, her zaman parti disiplini i\u00e7inde alt \u00fcst ili\u015fkilerine \u00f6nem veririm. Bunun yan\u0131 s\u0131ra siyasi konular \u00e7er\u00e7evesinde isti\u015fare etmemiz gerekir. B\u00fct\u00fcn milletvekillerimizde her ay il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 olarak de\u011ferlendirme toplant\u0131lar\u0131 yapt\u0131k ve yap\u0131yoruz. Bu toplant\u0131larda farkl\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcncelere sahip olanlar var tabii ki ama \u00e7o\u011funlu\u011fun dedi\u011fini her zaman b\u00fct\u00fcn vekillerimiz uygulad\u0131. Akl\u0131n sesini dinliyoruz. Elinizde \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc iki oyuncu olunca gol\u00fc atmak tak\u0131m\u0131 toplamak kolay oluyor. Bir tarafta Messi (Menderes T\u00fcrel) di\u011fer tarafta Ronaldo (Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu) gol\u00fc at\u0131yorlar. Bu anlamda kaptanl\u0131k \u00e7ok zor de\u011fil. Olsa olsa bende Xavi olurum herhalde…( burda g\u00fcl\u00fcyor) S.\u015e- Se\u00e7im s\u00fcrecinde sizi en \u00e7ok ne etkiledi? T\u00fcrkiye ve Antalya g\u00fcndeminde G\u00fclen hareketi veya paralel yap\u0131 diye adland\u0131r\u0131lan bir grubun Antalya\u2019da se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 nas\u0131l etkiledi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsunuz?<\/b> M.K-<\/b> Herkes konumunu, yerini bilmelidir. E\u011fer bir cemaatseniz s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131z\u0131 bilmeniz gerekiyor. \u00c7ok hassas bir alandan bahsediyoruz…E\u011fer vaat ettiklerinizi a\u015f\u0131yorsan\u0131z devleti y\u00f6netmek gibi,birisi size dur der. Kald\u0131 ki bizle ge\u00e7mi\u015fte G\u00fclen Cemaati\u2019ndekilerle beraber \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. Ge\u00e7ti\u011fimiz se\u00e7imde, referandumda\u2026 Bu yap\u0131n\u0131n sonradan \u00f6rg\u00fctlenmeye gitmesi, devleti y\u00f6netmeye kalkmas\u0131 bu yap\u0131ya yak\u0131\u015fmad\u0131. \u00d6zellikle Saidi Nursi\u2019nin yolunda gidenlerin bu davran\u0131\u015flar\u0131 sergilemesi hi\u00e7 ho\u015f de\u011fildir. S.\u015e- Bu grubun i\u00e7inde Ak Parti\u2019de y\u00f6neticilik yapm\u0131\u015f baz\u0131 ki\u015filerde vard\u0131. Bu a\u00e7\u0131dan de\u011ferlendirdi\u011finizde il ba\u015fkan\u0131 olarak siz ba\u015fbakanla ayn\u0131 perspektiften mi bak\u0131yorsunuz. Onlar\u0131 nas\u0131l tan\u0131ml\u0131yorsunuz?<\/b> M.K-<\/b> Evet. Ben ba\u015fbakan\u0131m\u0131zla ayn\u0131 perspektiften bak\u0131yorum. Biz paralel yap\u0131 denilen \u00f6rg\u00fct taraf\u0131ndan kendimizi arkadan han\u00e7erlenmi\u015f hissediyoruz. Antalya\u2019da bir yerel gazeteyi sat\u0131n alarak son 4-5 ayda yap\u0131lan \u015feyler hi\u00e7 ho\u015f de\u011fildir.\u2018Kap\u0131 kap\u0131, cadde cadde gezip gazete da\u011f\u0131t\u0131l\u0131p AK Parti de\u011fil de, kime verirseniz verin denmesi bu yap\u0131ya yak\u0131\u015fm\u0131yor. \u201c\u00f6l\u00fcleri yakar\u0131m ama maalesef M\u00fcsl\u00fcman bir \u00fclkede ya\u015f\u0131yoruz diyen Akayd\u0131n\u2019\u0131n desteklenmesi bir cemaatin de\u011fil bir \u00f6rg\u00fct\u00fcn mant\u0131\u011f\u0131 olabilir. Ak Parti\u2019nin yanl\u0131\u015f yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsan\u0131z tepkinizi ho\u015f bir bi\u00e7imde ortaya koyars\u0131n\u0131z. Bu h\u00fck\u00fcmete kar\u015f\u0131 yap\u0131lan bir operasyondur. Bu operasyonun ucu buca\u011f\u0131 mutlak surette ortaya \u00e7\u0131kacakt\u0131r. AK PART\u0130\u2019DE S\u0130YASET<\/b> S.\u015e- Ge\u00e7mi\u015fte G\u00fclencilerin i\u00e7inde yer al\u0131p hala Ak Parti\u2019de siyaset yapanlar sizce bir tercih yapmak durumunda m\u0131? Ya da \u00f6yle isimler parti i\u00e7inde mevcudiyetini muhafaza ediyorlar m\u0131?<\/b> M.K-<\/b> Ge\u00e7mi\u015fte G\u00fclen hareketinde yer al\u0131p \u015fu an Ak Parti\u2019yi tercih ederek siyasi hayat\u0131na devam eden arkada\u015flar\u0131m\u0131z var. Bunlar zaten bir tercih yapt\u0131lar. Esas\u0131nda bir\u00e7o\u011fumuz ge\u00e7mi\u015fte bu yap\u0131n\u0131n \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 yerlere gidiyorduk. Sohbetlere ve buna benzer etkinliklere fakat bu demek de\u011fildir ki onlar\u0131n her dedi\u011fini yapaca\u011f\u0131z. Onlar h\u00fck\u00fcmeti de\u011fil direk devleti ele ge\u00e7irmeye gayret sarf etmi\u015fler. Yapt\u0131klar\u0131 masum de\u011fil, S.\u015e- Say\u0131n ba\u015fkan siz b\u00f6yle s\u00f6yl\u00fcyorsunuz ama Ak Parti\u2019de siyaset yapan baz\u0131 isimleri paralelci diyerek yaftalayanlar da var. Bunu nas\u0131l de\u011ferlendiriyorsunuz<\/b>? M.K-<\/b> Netice itibariyle siyaset yap\u0131yoruz. Ge\u00e7mi\u015f ge\u00e7mi\u015fte kald\u0131. \u0130nsanlar\u0131 paralel yap\u0131n\u0131n i\u00e7erisindeymi\u015f gibi g\u00f6stermek \u00e7ok yanl\u0131\u015f. \u00d6nemli olan sizin davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131zd\u0131r. Yani bir adam\u0131n biraz dini bir hassasiyeti varsa bu adam paraleldir demek, yaftalamak yanl\u0131\u015ft\u0131r. Sapla saman\u0131 ay\u0131rmak, kurunun yan\u0131nda ya\u015f\u0131 yakmamak gerekir. Bu AK Parti\u2019ye de\u011fil T\u00fcrkiye\u2019ye yap\u0131lan bir sald\u0131r\u0131d\u0131r. Vatana ihanettir. B\u00f6yle de\u011ferlendirmelidir. S.\u015e- B\u00fcy\u00fck\u015fehrin kazan\u0131lmas\u0131nda Menderes T\u00fcrel ad\u0131 hangi noktad\u0131r? T\u00fcrel olmasa Ak Parti B\u00fcy\u00fck\u015fehir\u2019i kazanabilir miydi?<\/b> M.K-<\/b> T\u00fcrel B\u00fcy\u00fck\u015fehir\u2019e \u00e7ok b\u00fcy\u00fck katk\u0131lar yapt\u0131. Ba\u015fkanl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 5 sene boyunca yap\u0131lamayacak kadar altyap\u0131, kanalizasyon, d\u00fczenleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 rekor seviyede hizmet \u00fcretti. Bu hizmetlere ra\u011fmen Antalya ge\u00e7en se\u00e7imlerde T\u00fcrel\u2019e oy vermedi. Fakat \u00f6zellikle il\u00e7elerde gitti\u011fi zaman Menderes T\u00fcrel ba\u015fkanm\u0131\u015f gibi kar\u015f\u0131land\u0131. Kendisine kar\u015f\u0131 b\u00fcy\u00fck bir sayg\u0131 ve sevgi var. \u00c7\u00fcnk\u00fc vatanda\u015f T\u00fcrel\u2019e kar\u015f\u0131 haks\u0131zl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc. Bir k\u0131yas yapt\u0131. \u015eehir d\u0131\u015f\u0131ndan gelenler Menderes T\u00fcrel\u2019in yapt\u0131\u011f\u0131 hizmetleri g\u00f6rd\u00fc. Hoca\u2019n\u0131n 5 senedir kuramad\u0131\u011f\u0131 s\u0131cak diyalogu T\u00fcrel il\u00e7elerde \u00e7ok k\u0131sa bir s\u00fcre i\u00e7erisinde kurmu\u015ftur. Bir de Menderes T\u00fcrel\u2019in inan\u0131lmaz bir karizmas\u0131 var. Ben Ak Parti aday\u0131 T\u00fcrel olmas\u0131n\u0131n se\u00e7im kazan\u0131lmas\u0131nda en b\u00fcy\u00fck etkenlerin ba\u015f\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 rahatl\u0131kla s\u00f6yleyebilirim. T\u00fcrel olmasa se\u00e7im kazanmak kolay olmazd\u0131. K\u00d6SE\u2019N\u0130N B\u0130R HEDEF\u0130 NED\u0130R?<\/b> S.\u015e- Gerek Ak Parti i\u00e7erisinde, ya da parti d\u0131\u015f\u0131ndan \u2018 Mustafa K\u00f6se Milletvekili aday\u0131 olmal\u0131\u2019 alg\u0131s\u0131 olu\u015ftu. Siz bu duruma nas\u0131l bak\u0131yorsunuz?<\/b> M.K-<\/b> Siyasette insanlar\u0131n hedefleri vard\u0131r. Ama ben bu hedeflere ula\u015fmak ad\u0131na siyaset yapm\u0131yorum. Biz millete hizmet etmek istiyoruz. Bunu partiye \u00fcye olarak, il Ba\u015fkan\u0131 olarak yapabilirsiniz. Siyasetin herhangi bir yerinde olabilirsiniz. Belki Milletvekili belki ba\u015fka bir konumda… Zaman\u0131 \u00f6ng\u00f6rmek tabi ki m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Tabii ki en \u00fcst d\u00fczeyde partiyi temsil etmek g\u00fczel bir duygu olur. \u015eu an i\u00e7in b\u00f6yle bir hedef belirlemedim. Milletim takdir eder parti de takdir ederse vekil olarak da hizmet etmek nasip olursa elbette gurur duyulacak bir durum olur. S.\u015e- Se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda Ka\u015f\u2019tan Gazipa\u015fa\u2019ya kadar hizmet demi\u015ftiniz. \u0130ki il\u00e7ede CHP\u2019liydi. \u015eimdi her ikisini de Ak Parti kazand\u0131.<\/b> M.K-<\/b> Biz se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda slogan olarak Ka\u015f\u2019tan Gazipa\u015fa\u2019ya Hizmet diyerek yola \u00e7\u0131kt\u0131k.Bu iki il\u00e7e de CHP\u2019nin Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019nda olmas\u0131na ra\u011fmen Ak Parti kazanm\u0131\u015ft\u0131r. \u0130ki il\u00e7enin hem s\u00f6ylem hem de sembolik olarak al\u0131nmas\u0131 bizim i\u00e7in \u00f6nemlidir. Bu arada Korkuteli\u2019nde se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131na itiraz ettik. \u0130ptal edilen oylar\u0131n b\u00fcy\u00fck bir \u00e7o\u011funlu\u011funun Ak Parti oylar\u0131 a\u00e7\u0131k se\u00e7ik ortada, bizim Korkuteli\u2019nde se\u00e7imleriyle ilgili umudumuz var. \u0130ptal edilmesine y\u00f6nelik yasal haklar\u0131m\u0131z\u0131 kulland\u0131k. <\/h3>","haber_excerpt":"AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 K\u00f6se, \u015eahin\u2019in \u201cT\u00fcrel olmasa Ak Parti B\u00fcy\u00fck\u015fehir\u2019i kazanabilir miydi\u201d sorusuna \u015fu cevab\u0131 verdi: \u201cMenderes T\u00fcrel\u2019in inan\u0131lmaz bir karizmas\u0131 var. Ben Ak Parti aday\u0131n\u0131n T\u00fcrel olmas\u0131n\u0131n se\u00e7im kazan\u0131lmas\u0131nda en b\u00fcy\u00fck etkenlerin ba\u015f\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 rahatl\u0131kla s\u00f6yleyebilirim. T\u00fcrel olmasa se\u00e7im kazanmak kolay olmazd\u0131\u201d","prev_link":"http://www.akpartiantalya.org.tr\/tr\/haber\/kalplerin-paklanacagi-gece\/16618","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/aydinlik-gelecegin-cagrisi\/16558\/7","haber_url":"http://www.akpartiantalya.org.tr\/tr\/haber\/aydinlik-gelecegin-cagrisi\/16558"}]